Korisne informacije

Korisne informacije

Termini priprema i ispita, Pomoćni materijali, Primjerci ispita

Našim polaznicima koji nisu sigurni koji bi fakultet željeli upisati, sugeriramo da upišu razinu A matematike, jer im navedena razina omogućuje upis na veći broj studijskih programa, a uz to strateškim rješavanjem zadataka prema ispitnom katalogu, riješavamo vas nedoumica po pitanju zadataka koje možete očekivati na državnoj maturi. Naši profesori ciljano vas uvježbavaju isključivo prema zadacima kakvi su se prethodnih godina pojavljivali na državnoj maturi. Osim rješavanja zadataka na seminarima ćete naučiti kako pristupiti rješavanju testa, koji se trikovi pojavljuju, što treba izbjagavati, upravljanju vremenom i stresom . Cilj priprema je maksimizacija bodova na ispitu iz državne mature. To postižemo kvalitetnim ponavljanjem gradiva te psihološkom pripremom polaznika na ovaj oblik ispita.

Opširnije...

Matematika je uz Hrvatski jezik i književnosti, te strani jezik (mogući su strani jezici Engleski, Francuski, Njemački, Španjolski i Talijanski), obavezni predmet na državnoj maturi.
Ispit iz svakoga od tih predmeta u slogu  sadrži dvije razine – višu (A) i osnovnu (B).

S obzirom da je izbor svake razine ispita iz tri obvezna predmeta moguć sa svakom razinom ispita preostalih dvaju predmeta, onda imamo osam mogućih slogova razina ispita obveznih predmeta: (AAA), (BAA), (ABA), (AAB), (BBA), (BAB), (ABB), (BBB). 

Fakulteti za svoje studijske programe propisuju jednu od osam navedenih slogova razina.
Trenutno, važeći podatci za sve studijske programe u RH objavljeni su na (www.postani-student.hr).

Fakulteti koji traže isključivo višu razinu matematike su: medicinski fakultet Zagreb, stomatološki fakultet, farmacija, FER, FSB, PBF, PMF, FOI, građevinski fakultet, promet, grafički fakultet, te geodetski fakultet.

Na navedenim je fakultetima, odabir više razine matematike na državnoj maturi obligatoran, dok je na ostalim fakultetima kao što su primjerice pravo, filozofski fakultet, hrvatski studiji, veterina, te sve ostalo, tek fakultativan. Kod fakulteta gdje je navedena B razina matematike to je samo minimalni uvjet, odnosno učenik ima pravo odabrati i višu A RAZINU, iako se traži B razina. Navedeno je učeniku korisno iz dva razloga: u prvom redu koeficijent kojim se boduje A razina matematike veći je je od koeficijenta kojim se boduje B razina matemaike, te u drugom redu - učenik u slučaju da odabere sve A razine polaganja, može konkurirati u neograničeno mogućnosti za prijem na hrvatska sveučilišta i studijske programe.

Primjerice učenik koji odluči ići na pravo mora položiti razinu B državne mature za matematiku, no taj učenik istovremeno može ići primjerice željeti okušati se i na grafičkom fakultetu koji traži A razinu državne mature za matematiku. Odabirom razine B matematike, moći će konkurirati samo za pravo, te za ostale studijske programe koji traže B razinu matematike, dok za sve one koji sadrže A razinu matematike, uključujući grafički dizajn, takav učenik neće biti u razmatranju.

 

O navedenom treba voditi računa prilikom odabira razina polaganja, osobito kada se imaju u vidu i supsidijarni izbori, pored onog što je učeniku prvi izbor.