Sadržaj ispita iz matematike - razina A

Korisne informacije

Termini priprema i ispita, Pomoćni materijali, Primjerci ispita

Sadržaj ispita iz matematike - razina A

Za svako područje ispitivanja određeni su posebni ciljevi ispita, odnosno konkretni opisi onoga što pristupnik mora znati, razumjeti i moći učiniti kako bi postigao uspjeh na ispitu.

Obrazovni ishodi prikazani su u slijedećim tablicama gdje su detaljno razrađeni sadržaji koji će se ispitivati te obrazovni ishodi vezani za pojedine sadržaje.

   BROJEVI I ALGEBRA

Sadržaji

Obrazovni ishod

skupvi brojeva

N, Z, Q, R i C
 • razlikovati skupove N, Z, Q, R i C (poznavati termine: prirodan, cijeli, racionalan, iracionalan, realan i kompleksan broj te razlikovati navedene brojeve)
 • uspoređivati brojeve
 • prepoznati i rabiti oznake intervala: (a,b), [a,b), (a,b], [a,b]
 • zapisivati skupove realnih brojeva intervalima i prikazivati ih na brojevnom pravcu
 • koristiti zapis kompleksnih brojeva u standardnom i trigonometrijskom obliku

elementarno

računanje
 • zbrajati, oduzimati, množiti, dijeliti, korjenovati, potencirati, određivati apsolutne vrijednosti
 • zaokruživati brojeve
 • rabiti kalkulator
postotci i omjeri
 • koristiti postotke
 • koristiti omjere

algebarski izrazi

i algebarski razlomci
 • zbrajati, oduzimati i množiti algebarske izraze
 • provoditi operacije s potencijama i korjenima
 • koristiti formule za kvadrat i kub binoma, razliku kvadrata te razliku i zbroj kubova
 • zbrajati, oduzimati, množiti i dijeliti algebarske razlomke
 • iz zadane formule izraziti jednu veličinu pomoću drugih
 • primjeniti binomni poučak
mjerne jedinice
 • računati s jedinicama za duljinu, površinu, obujam, vrijeme, masu i novac
 • pretvarati mjerne jedinice
 • koristiti mjerne jedinice u geometriji i zadatcima s tekstom

 

  FUNKCIJE
Sadržaji Obrazovni ishodi

Pojam fjunkcije,

zadavanje i operacije

s funkcijama

 • koristiti funkcije zadane tablično, grafički, algebarski i riječima
 • izvoditi operacije s funkcijama (zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje, komponiranje)

linearna funkcija

kvadratna funkcija,

funkcija apsolutne vrijednosti

funkcija drugoga korijena

polinomi i racionalne funkcije

eksponencijalna i logaritamska funkcija,

trigonometrijske funkcije

 • izračunati funkcijske vrijednosti
 • odrediti domenu funkcije
 • odrediti sliku funkcije
 • prikazati funkcije tablično
 • prikazati funkcije grafički
 • interpretirati graf funkcije
 • odrediti nultočke funkcije
 • odrediti sjecište grafa s koordinatnim osima
 • iz zadanih svojstava, elemenata ili grafa odrediti funkciju
 • za kvadratnu funkciju interpretirati ulogu vodećeg koeficijenta i diskriminante te odrediti ekstremne vrijednosti
 • odrediti i primijeniti rast/pad funkcije
 • odrediti tijek funkcije
 • razlikovati parne i neparne funkcije
 • za kvadratnu funkciju; interpretirati ulogu vodećeg koeficijenta i diskriminante, odrediti minimum / maksimum funkcije, odnosno tjeme parabole
 • za polinome i racionalne funkcije; crtati grafove polinoma (najviše 3. sutpnja), crtati grafove racionalnih funkcija (polinomi najviše 2. stupnja u brojniku i nazivniku)
 • za eksponencijalne i logaritamske funkcije; korisiti osnovne eksponencijalne i logaritamske identitete
 • za trigonometrijske funkcije; definirati funkcije na jediničnoj brojevnoj kružnici, odrediti osnovni period i primijeniti svojstvo periodičnosti, primijeniti osnovne trigonometrijske identitete, primjena adicijskih formula, primijeniti formule pretvorbe zbroja trigonometrijskih funkcija u umnožak i obrnuto
 nizovi
 •  prepoznati zadani niz
 • prepoznati aritmetički niz
 • koristiti definiciju i svojstva aritmetičkog niza, odrediti opći član te zbroj prvih n članova
 • prepoznati geometrijski niz
 • koristeći definiciju i svojstva geometrijskog niza, odrediti opći član te zbroj prvih n članova i zbroj reda
 derivacije funkcija
 •  derivirati konstantnu funkciju, funkciju potenciranja i trigonometrijske funkcije
 • derivirati zbroj, razliku, umnožak, kvocijent i kompoziciju funkcija
 • odrediti tangentu na graf funkcije u točki
 • koristiti derivaciju funkcije pri ispitivanju tijeka funkcije

 

  JEDNADŽBE I NEJEDNADŽBE
Sadržaji Obrazovni ishodi

Linearne jednadžbe

i nejednadžbe

 • rješavati linearne jednadžbe
 • rješavati linearne nejednadžbe

Kvadratne jednadžbe i

nejednadžbe

 • rješavati kvadratne jednadžbe
 • rješavati kvadratne nejednadžbe
 • koristiti Vietine formule

Jednadžbe i nejednadžbe

s apsolutnim vrijednostima i

drugim korjenima

 • rješavati jednadžbe i nejednadžbe s apsolutnim vrijednostima
 • rješavati jednadžbe i nejednadžbe s korijenima

Jednostavnije polinomske

i racionalne jednadžbe

i nejednadžbe

 • rješavati jednadžbe/nejednadžbe koje se mogu faktorizirati
 • rješavati jedandžbe/nejednadžbe koje se supstitucijom mogu svesti na kvadratne, primjerice, bikvadratne jednadžbe

 eksponencijalne i

logaritamske

jednadžbe i

nejednadžbe

 •  rješavati jednadžbe/nejednadžbe s potencijama jednakih baza
 • rješavati jednadžbe/nejednadžbe koje se mogu riješiti izravnom primjenom definicije logaritma
 • rješavati jednadžbe/nejednadžbe u kojima se koriste osnovna svojstva računanja s eksponentima i logaritmima
 • rješavati jednadžbe/nejednadžbe koje se supstitucijom mogu svesti na kvadratne

 trigonometrijske

jednadžbe

 •  odrediti opće rješenje trigonometrijske jednadžbe ili rješenja iz zadanog invervala koristeći definicije trigonometrijskih funkcija
 • odrediti opće rješenje trigonometrijske jednadžbe ili rješenja iz zadanog invervala koristeći definicije trigonometrijskih identiteta
 • rješavati jednadžbe koje se supstitucijom mogu svesti na kvadratne

 sustavi navedenih

jednadžbi i

nejednadžbi

 •  rješavati sustave algebarski i grafički
 • interpretirati grafički prikaz jednadžbama

 

  GEOMETRIJA
Sadržaj Obrazovni ishodi

elementarna geometrija

likova u ravnini

 • odrediti mjeru kuta
 • razlikovati vrste trokuta
 • koristiti poučke o sukladnosti i sličnosti trokuta
 • rabiti koeficijent sličnosti
 • koristiti Pitagorin poučak i njegov obrat
 • koristiti osnovna svojstva paralelograma, trapeza i pravilnih mnogokuta
 • odrediti elemente kruga i kružnice (središte i polumjer, kružni luk, kružni isječak, obodni i središnji kut, tetiva, tangenta) i koristiti njihova svojstva
 • koristiti poučak o obodnom i središnjem kutu i Talesov poučak
 • odrediti opseg i površinu

 odnosi među geometrijskim objektima u prostoru

 •  prepoznati međusobni položaj dvaju pravaca i ravnina u prostoru
 • odrediti probodište pravca i ravnine
 • odrediti ortogonalnu projekciju točke i dužine
 • odrediti kut pravca i ravnine i kut dviju ravnina

prizma, piramida,

valjak, stožac,

kugla

 • skicirati geometrijska tijela i prepoznati tijelo iz mreže
 • prepoznati elemente tijela - bazu, vrh, visinu, stranice i plašt
 • odredite oplošje i obujam
   
   

 

  TRIGONOMETRIJA
Sadržaji Obrazovni ishodi

Trigonometrija pravokutnog

trokuta i trigonometrija raznostraničnog

trokuta

 • koristiti definicije sinusa, kosinusa i tangensa kuta u pravokutnom trokutu
 • koristiti poučak o sinusima i kosinusima
 • primijeniti trigonometriju u planimetriji i stereometriji

 

  ANALITIČKA GEOMETRIJA
Sadržaji Obrazovni ishodi

koordinatni sustav

na pravcu i ravnini

 • prikazati točke u koordinatnom sustavu
 • odčitati kooridinate točaka u koordinatnom sustavu
 • izračunati udaljenost točaka
 • izračunati koordinate polovišta dužine
vektori
 • zbrajati vektore, množiti vektore skalarom i skalarno množiti vektore
 • koristiti koordinatni prikaz vektora
 • odrediti duljinu vektora
 • odrediti kut među vektorima
jednadžba pravca
 • koristiti eksplicitni i implicitni oblik jednadžbe pravca
 • odrediti jednadžbu pravcu zadanog točkom i koeficijentom smjera
 • odrediti jednadžbu pravca zadanog dvjema točkama
 • odrediti kut između dvaju pravaca
 • koristiti uvjet paralelnosti i okomitosti pravaca
 • izračunati udaljenost točke od pravca
krivulje drugog reda
 • odrediti jednadžbu kružnice iz zadanih elemenata, i obrnuto
 • odrediti jednadžbu elipse iz njezinih elemenata, i obrnuto
 • odrediti jednadžbu hiperbole iz njezinih elemenata, i obrnuto te rabiti pojam i jednadžbe asimptota
 • odrediti jednadžbu parabole iz njezinih elemenata, i obrnuto
 • odrediti odnos između krivulje drugog reda i pravca
 • odrediti jednadžbu tangente u točki krivulje
 • koristiti uvjet dodira pravca i kružnice

 

  MODELIRANJE
Sadržaji Obrazovni ishodi

sva područja

ispitivanja

Modelirati slijedeće situacije

- brojeve

- algebru

- geometriju

- funkcije

- jednadžbe

- nejednadžbe

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS