Sadržaj ispita iz matematike - razina B

Korisne informacije

Termini priprema i ispita, Pomoćni materijali, Primjerci ispita

Sadržaj ispita iz matematike - razina B

Za svako područje ispitivanja određeni su posebni ciljevi ispita, odnosno konkretni opisi onoga što pristupnik mora znati, razumjeti i moći učiniti kako bi postigao uspjeh na ispitu.

Obrazovni ishodi prikazani su u slijedećim tablicama gdje su detaljno razrađeni sadržaji koji će se ispitivati te obrazovni ishodi vezani za pojedine sadržaje.

   BROJEVI I ALGEBRA

Sadržaji

Obrazovni ishod

skupvi brojeva

N,Z,Q i R
 • razlikovati skupove N, Z, Q i R (poznavati termine: prirodan, cijeli, racionalan, iracionalan i realan broj te razlikovati navedene brojeve)
 • uspoređivati brojeve
 • prepoznati i rabiti oznake intervala: (a,b), [a,b), (a,b], [a,b]
 • zapisivati skupove realnih brojeva intervalima i prikazivati ih na brojevnom pravcu

elementarno

računanje
 • zbrajati, oduzimati, množiti, dijeliti, korjenovati, potencirati, određivati apsolutne vrijednosti
 • zaokruživati brojeve
 • rabiti kalkulator
postotci i omjeri
 • koristiti postotke
 • koristiti omjere

algebarski izrazi

i algebarski razlomci
 • zbrajati, oduzimati i množiti jednostavnije algebarske izraze
 • koristiti formule za kvadrat binoma i razliku kvadrata
 • zbrajati, oduzimati, množiti i dijeliti jednostavnije algebarske razlomke
 • iz zadane formule izraziti jednu veličinu pomoću drugih
mjerne jedinice
 • računati s jedinicama za duljinu, površinu, obujam, vrijeme, masu i novac
 • pretvarati mjerne jedinice
 • koristiti mjerne jedinice u geometriji i zadatcima s tekstom

 

  FUNKCIJE
Sadržaji Obrazovni ishodi

linearna funkcija

kvadratna funkcija

i eksponencijalna funkcija

s bazom 10

 • izračunati funkcijske vrijednosti
 • prikazati funkcije tablično
 • prikazati funkcije grafički
 • interpretirati graf funkcije
 • odrediti nultočke funkcije
 • odrediti sjecište grafa s koordinatnim osima
 • iz zadanih svojstava, elemenata ili grafa odrediti funkciju
 • za kvadratnu funkciju interpretirati ulogu vodećeg koeficijenta i diskriminante te odrediti ekstremne vrijednosti

 

  JEDNADŽBE I NEJEDNADŽBE
Sadržaji Obrazovni ishodi

Linearne jednadžbe

i nejednadžbe

 • rješavati linearne jednadžbe
 • rješavati linearne nejednadžbe
Kvadratne jednadžbe
 • rješavati kvadratne jednadžbe

Jednostavnije eksponencijalne

jednadžbe

 • rješavati jednadžbe s potencijama jednakih baza

jednostavniji sustavi

linearnih i/ili

kvadratnih jednadžbi

 • rješavati sustave algebarski i grafički
 • interpretirati grafički prikaz jednadžbama

 

  GEOMETRIJA
Sadržaj Obrazovni ishodi

elementarna geometrija

likova u ravnini

 • odrediti mjeru kuta
 • razlikovati vrste trokuta
 • koristiti poučke o sukladnosti trokuta
 • koristiti Pitagorin poučak i njegov obrat
 • koristiti osnovna svojstva paralelograma
 • koristiti osnovna svojstva kruga i kružnice
 • odrediti opseg i površinu

prizma, piramida,

valjak, stožac,

kugla

 • skicirati geometrijska tijela
 • prepoznati elemente tijela - bazu, vrh, visinu, stranice i plašt
 • odredite oplošje i obujam

koordinatni sustav

na pravcu i u

ravnini

 • prikazati točke u koordinatnom sustasvu
 • odčitati koordinate točaka u kooridinatnom sustavu
 • izračunati udaljenost točak
jednadžba pravca
 • koristiti implicitni i eksplicitni oblik jednadžbe pravca
 • odrediti jednadžbu pravca zadanog točkom i koeficijentom smjera
 • odrediti jednadžbu pravca zadanog dvjema točkama
 • koristit uvjet u usporednosti pravaca

 

  MODELIRANJE
Sadržaji Obrazovni ishodi

sva područja

ispitivanja

Modelirati slijedeće situacije

- brojeve

- algebru

- geometriju

- funkcije

- jednadžbe

- nejednadžbe

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS